Vedtægter

 

Vedtægter for ARF - Multimedier for Assens og Omegn

 

§ 1

NAVN

Stk.1

Klubbens navn er ARF – Multimedier for Assens og Omegn.

Stk.2

Hører under: ARF – Multimedier Kreds 11 (Fyn).

Stk.3

Er tilknyttet ARF – Multimediers organisation./ forbund.

§ 2

FORMÅL

Stk.1

Klubbens formålsparagraf følger ARF – Multimediers formålsparagraf.

Stk.2

Klubben skal gennem afholdelse af

-arrangementer med kulturelt, socialt og mediepolitisk indhold

-fællesmøder

-debatmøder om DR's og TV2's regionale og centrale programvirksom-

heder.

Løbende sikre sig en igangværende mediepolitisk debat.

Stk.3

Klubben skal sikre samarbejdet klubber, kredse og ARF – Multimedier imellem.

Stk.4

Klubben skal sikre agitation for og støtte til ARF – Multimediers arbejde i området.

§ 3

MEDLEMMER

Stk.1

Enhver, som tilslutter sig ARF – Multimediers formål og virke, kan blive medlem af klubben.

Stk.2

Optagelse af kollektive medlemmer kan ske.

Stk.3

Medlemskab kan omfatte ægtefælle og samlever. Begge har adgang og stemmeret på møder og generalforsamlinger, og er valgbare.

Stk.4

Medlemmer, der flytter til en anden klubs område, bliver medlem af denne,

med mindre medlemskabet ønskes fortsat i den gamle klub.

 

§ 4

KONTINGENT

Stk.1

Klubkontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling, jfr. forbundets vedtægter § 6, og er gældende for det efterfølgende regnskabsår.

Herudover betales der kreds - og forbundskontingent.

 

§ 5

ÆRESMEDLEMMER

Stk.1

Klubbens æresmedlemmer er kontingentfrie.

Stk.2

Klubben betaler almindelig kontingent til kreds og forbund for sine æresmedlemmer.

Stk.3

Et æresmedlem har stemmeret og er valgbar på almindelige vilkår.

 

§ 6

GENERALFORSAMLING

Stk.1

Ordinær generalforsamling, som er klubbens højeste myndighed/organ,

afholdes senest i 2 kvartal i kalenderåret.

Stk.2

Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Stk.3

Dagsordenen bør mindst indeholde:

Bestyrelsens beretning.

Fremtidig virke.

Revideret regnskab.

Indkomne forslag.

Kontingent.

Valg iht. § 7 (nedenfor).

Stk.4

Forslag, til behandling på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes.

Stk.5

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan ske

- når det besluttes af et flertal i klubbens bestyrelse.

- når 1/3 del af klubbens medlemmer skriftligt stiller krav om det.

Stk.6

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel, og senest 8 dage efter, at betingelserne er opfyldt.

Dagsordenen skal kun indeholde årsag med begrundelse.

 

§ 7

KLUBBESTYRELSEN

Stk.1

Bestyrelsen består af formand, kasserer og 1 - 7 medlemmer og suppleanter

Stk.2

Generalforsamlingen vælger formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer.

Stk.3

Formand og kasserer bør ikke vælges samme år.

Stk.4

Formand og kasserer bør ikke være fra samme husstand eller familie.

Stk.5

Der vælges endvidere 2 bilagskontrollanter samt suppleanter.

Stk.6

Alle valg gælder for 2 år ad gangen. Halvdelen er på valg hvert år.

Stk.7

Alle medlemmer af klubbestyrelsen bør, så vidt det er muligt, være bosat inden for klubbens område.

Stk.8

Klubben forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i

forening. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over

dankort og netbank til klubbens bank-/girokonto hver for sig.

§ 8

KLUBBENS VIRKSOMHED

Stk.1

Klubben varetager lokale interesser i multimediespørgsmål.

Stk.2

Forhold, der ikke er af ren lokal karakter, varetages i samarbejde med

ARF – Multimedier centralt.

§ 9

ØKONOMI

Stk.1

Kassereren fører klubbens regnskab, medlemskartotek samt forestår opkrævning af kontingent.

§ 10

REVISION

Stk.1

Regnskabet revideres forud for den årlige ordinære generalforsamling.

§ 11

UDMELDELSE

Stk.1

Medlemskabet er fortløbende, med mindre udmeldelse sker med mindst

1 måneds varsel, forud for regnskabsårets afslutning.

§ 12

OPHÆVELSE

Stk.1

Fusion af klubber foretages af parterne, i samarbejde med kredse og ARF

- Multimedier, og iht. gældende paragraffer.

Stk.2

Fusion kan ske, hvis ¾ af de på en ordinær generalforsamling fremmødte medlemmer stemmer herfor, samt ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer for fusionen på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

Stk.3

Den ekstraordinære generalforsamling kan tidligst afholdes 14 dage efter den ordinære generalforsamling.

Stk.4

I tilfælde af fusion af klubber overgår klubbernes medlemslister og aktiver

til den nye fællesklub.

Stk.5

I tilfælde af nedlæggelse af en klub, som er tilsluttet ARF – Multimedier,

tilfalder medlemslister og aktiver kredsen jfr. kredsvedtægterne.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 24. marts 2015.